Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego KULINA Group, a.s. od 18. 11. 2022

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego KULINA (dalej jako Regulamin) określa stosunek między kupującym a sprzedawcą KULINA Group, a.s. (dalej jako "sprzedawca") w zakresie sprzedaży produktów do gotowania i serwowania, dodatków do domu, biura i ogrodu.
Kupujący poprzez złożenie zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, którego nieodłączną częścią są Zasady Reklamacji i że akceptuje jego warunki. Kupujący zostaje poinformowany o Regulaminie przed złożeniem zamówienia i ma możliwość zapoznania się z nim.

Sprzedawca
KULINA Group, a.s. z siedzibą w Pradze, ul. Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, REGON: 26155559 jest firmą zapisaną w rejestrze handlowym Miejskiego Sądu w Pradze sygnatura B 6384, zajmującą się sprzedażą produktów do gotowania i serwowania klientom detalicznym i firmom.

Kupujący
Jako Kupujący rozumiany jest:

a) konsument - osoba, która podczas składania zamówienia nie działa w ramach swojej działalności handlowej czy gospodarczej. Jest to osoba fizyczna lub prawna, które dokonuje zakupu produktów lub korzysta z usług w innym celu niż działalność zarobkowa związana z niniejszymi produktami lub usługami.
b) przedsiębiorca - osoba zapisana w rejestrze firm, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie aktualnego prawa RP.

Konsument zawierając umowę handlową przekazuje sprzedawcy wyłącznie swoje dane kontaktowe niezbędne do bezproblemowej realizacji zamówienia, ewentualnie informacje, które mają być zawarte na dokumentach sprzedażowych.

Stosunek prawny między sprzedawcą a kupującym będącym konsumentem, nieregulowany przez niniejszy Regulamin regulują odpowiednie ustanowienia prawne rozporządzenia nr 89/2012 Sb., Dziennika ustaw, rozporządzenia nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta, jak również powiązanych przepisów w aktualnym brzmieniu.

W przypadku zawarcia indywidualnej umowy z kupującym Regulamin jest jej podporządkowany, tzn. jeżeli w indywidualnej umowie są zawarte ustalenia odbiegające od warunków ustanowionych w niniejszym Regulaminie, użyte zostaną ustalenia z indywidualnej umowy.

Kupujący jest świadomy, że poprzez zakup produktów, które są w zawarte w ofercie handlowej sprzedawcy, nie powstają żadne prawa do użytkowania znaków towarowych, nazw handlowych, firmowych logo czy patentów sprzedawcy lub innych firm, jeżeli w konkretnym przypadku nie zostało ustalone inaczej w specjalnie sporządzonej umowie.

Umowa kupna - zamówienie kupującego jest propozycją umowy kupna, a faktyczna umowa kupna zostaje zawarta w momencie dostarczenia kupującemu akceptacji tej propozycji przez sprzedawcę (zobowiązującego potwierdzenia zamówienia ze strony sprzedawcy) W tym momencie między kupującym a sprzedawcą powstają wzajemne prawa i obowiązki, które są ustanowione w umowie kupna i niniejszymi regulaminie. Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie umowy kupna (zamówienia), najczęściej poprzez wysłanie potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po przyjęciu zamówienia do systemu sprzedażowego.

Umowa jest zawierana w języku polskim. Zawarta umowa zostanie zarchiwizowana przez sprzedawcę w celu jej dopełnienia i nie będzie dostępna dla osób trzecich. Informacje o poszczególnych technicznych krokach prowadzących do zawarcia umowy zawarte są w niniejszym regulaminie, w którym proces ten jest opisany w przystępny sposób. Kupujący przed wysłaniem zamówienia może je skontrolować i ewentualnie poprawić. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www internetowego sklepu www.kulina.pl, co umożliwia kupującym jego archiwizację i powielanie.
 
Koszty komunikacji na odległość (telefon, internet itd.) w celu zrealizowania zamówienia są standardowe, zależne od abonamentu usług telekomunikacyjnych używanych przez kupującego.
 
Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę kupna przed odebraniem przedmiotu realizacji umowy kupna. Sprzedawca wymaga wpłaty zaliczki lub podobnej płatności wyłącznie w przypadku specyficznych wymagań klienta, który zawsze zostanie poinformowany o tym fakcie z wyprzedzeniem.

Sprzedawca nie zawiera umów, których przedmiotem jest cykliczna realizacja zamówienia.

Kupujący zawsze ma możliwość telefonicznego, pisemnego czy innego rodzaju kontaktu ze sprzedawcą w sprawie zażalenia, a jeżeli jego zażalenie nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, ma prawo zwrócić się ze nim do odpowiednich organów nadzoru czy kontroli państwowej.

II. Bezpieczeństwo i ochrona informacji

 Sprzedawca oświadcza, że wszelkie dane osobiste są poufne, zostaną użyte wyłącznie w celach realizacji przedmiotu umowy z kupującym i nie zostaną upublicznione, udostępnione osobom trzecim itp. z wyjątkiem sytuacji związanej z dystrybucją czy płatnością związaną z zamówionym towarem (udostepnienie imienia i adresu dostawy). Dane osobowe, które kupujący przekazuje sprzedawcy w celu realizacji zamówienia, są gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej, przede wszystkim z rozporządzeniem nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych w aktualnym brzmieniu. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedawcę swoich danych osobowych w celach realizacji przedmiotu zawartej umowy kupna, która to zgoda obowiązuje aż do momentu pisemnej rezygnacji z tego sposobu przetwarzania danych. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich zmiany włącznie z pozostałymi ustawowymi prawami do niniejszych danych.

III. Gdziny otwarcioa

Zamówienia przez sklep internetowy na adresie www.kulina.pl przyjmowane są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

IV. Ceny

Informacje o towarze i cenie podawane przez sprzedawcę są zobowiązujące z wyjątkiem błędów ewidentnych. Podane ceny zawierają wszelki podatki (np. VAT) i opłaty, oprócz kosztów dostawy towaru (zob. "Postanowienia ogólne").

V. Zamówienia

Kupujący otrzyma towar za cenę aktualną w momencie złożenia zamówienia. Kupujący konsument przed złożeniem zamówienia może zapoznać się z ceną całkowitą zawierającą VAT i wszystkie pozostałe opłaty (opłata recyklingowa itp.) Cena ta będzie zawarta w zamówieniu oraz w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia towaru. Kupujący konsument przed złożeniem zamówienia ma możliwość zapoznania się z informacją, jak długo oferta lub cena pozostanie aktualna. W przypadku specjalnego produktu na zamówienie lub towaru, którego nie ma na magazynie, sprzedawca ma prawo do uprzedniego potwierdzenia kupującemu ceny i terminu dostawy telefonicznie lub za pośrednictwem emaila. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany tej ceny w związku z aktualną sytuacją na rynku i rozwojem kursu PLN w stosunku do zagranicznych walut. Jeżeli kupujący nie wyraża zgody na taką zmianę, nie potwierdzi zamówienia i nie zostanie ono zrealizowane.

Zamówień można dokonywać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem sklepu internetowego na www.kulina.pl (dalej jako „sklep internetowy“)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając email na adres info@kulina.pl
 • telefonicznie na infolinii 800 012 033

 Sprzedawca zaleca kupującym dokonywanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego lub pisemnej formy (email), podając przy tym następujące dane:

 • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę firmy i siedzibę kupującego
 • dane identyfikacyjne firmy
 • kontakt telefoniczny służący przede wszystkim do ewentualnego kontaktu ze strony firmy przewozowej w celu doręczenia towaru kupującemu
 • kod i nazwę towaru zgodnie z cennikiem
 • cenę jednostkową
 • sposób płatności i dostawy
 • adres dostawy, jeżeli różni się od adresu, który zostanie umieszczony na fakturze kupującego
 •  wszystkie pozostałe dane, które kupujący uważa za istotne

Podczas dokonywania zakupu za pośrednictwem strony internetowej od kupującego wymaga się wypełnienia wszystkich niezbędnych danych.  

VI. Odstąpienie od umowy

Kupujący, konsument, może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w ciągu 60 dni od daty dostarczenia zamówienia. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać towar za pomocą jednego z dostępnych sposobów wysyłki zwrotnej przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.

W przypadku, że konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z poprzednim ustępem, tj. w ciągu 60 dni, musi poinformować sprzedawcę o swoim odstąpieniu na piśmie za pomocą załączonego Formularza Zwrotu, znajdującego się w paczce wraz ze zwracanym towarem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza online.

Jeżeli konsument odstąpi od umowy kupna zgodnie z powyższymi zasadami, sprzedawca bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 14 dni od dnia, kiedy zostało mu dostarczone oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy kupna, zwróci wszystkie płatności, które otrzymał od konsumenta, włącznie z kosztami dostawy. Jeżeli konsument wybierze inny, niż najtańszy sposób dostawy towaru oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca zwróci konsumentowi koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia towaru. Sprzedawca nie jest jednak zobowiązany do zwrócenia konsumentowi przyjętych środków pieniężnych wcześniej, niż konsument przekaże mu towar lub udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, jest on zobowiązany bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 14 dni od odstąpienia od umowy, przesłać lub przekazać sprzedawcy towar, który od sprzedawcy otrzymał.

Konsument ponosi koszty związane ze zwrotem towaru, w zależności od sposobu, w jaki konsument zdecyduje się zwrócić towar.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna konsument jest zobowiązany do zwrócenia sprzedawcy towaru w stanie, w którym go otrzymał, jeśli to możliwe w pierwotnym opakowaniu, nieużywany i nieuszkodzony wraz ze wszystkimi elementami, akcesoriami i dokumentacją oraz z ewentualnymi upominkami, które konsument otrzymał wraz z towarem. Zwrot towaru zapewnia konsument poprzez jego wysyłkę na adres kontaktowy sprzedawcy lub jego przekazanie w oddziale sprzedawcy Jeżeli Kupujący decyduje się odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w ciągu sześćdziesięciu dni, przyjmuje do wiadomości, że zwrócona cena kupna może zostać pomniejszona o kwotę, o którą została pomniejszona wartość towaru.

Konsument nie może odstąpić od umowy:

 • świadczeniu usług, które sprzedawca zrealizował za wcześniejszą wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy;
 • dostarczeniu towaru lub świadczeniu usługi, których cena jest zależna od zmian na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy, a do których może dojść w trakcie trwania okresu przeznaczonego na odstąpienie od umowy;
 • dostawie towaru, który był dostosowany zgodnie z życzeniem konsumenta lub dla jego osoby;
 • dostawie towaru, który ulega szybkiemu zepsuciu, podobnie jak towaru, który był po dostarczeniu nieodwracalnie połączony z innym towarem;
 • naprawie lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez konsumenta na jego życzenie, co jednak nie obowiązuje w przypadku późniejszego przeprowadzenia innych niż wymaganych napraw lub dostarczenia innych niż wymaganych części zamiennych;
 • dostarczeniu towaru w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i z przyczyn higienicznych nie jest możliwe ponowne włożenie ich do opakowania (przede wszystkim zestawy do manicure i akcesoria do manicure);
 • dostawie gazet, periodyków lub czasopism;

VII. Warunki płatności

a) przedpłata przelewem bankowym

b) płatność za pomocą online przelewu DotPay

c) płatność kartą MasterCard lub Visa za pośrednictwem bramki płatniczej PayU

d) za pobraniem w momencie dostawy towaru (gotówkę lub płatność kartą odbiera od klienta dostawca)

Do momentu całkowitej zapłaty za towar pozostaje on majątkiem sprzedawcy.

VIII. Warunki dostawy

Przesyłka za pośrednictwem firmy przewozowej na terenie Polski: Towar jest przesyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Private. Firma przewozowa standardowo dostarcza przesyłki na terenie Polski w ciągu maksymalnie 48 godzin. Cena dostawy jest zgodna z cennikiem aktualnym w dniu zamówienia.

O niepełnej lub uszkodzonej przesyłce należy bezzwłocznie poinformować za pośrednictwem emaila na adres info@kulina.pl, podpisać z firmą przewozową protokół o szkodzie i bez zbędnej zwłoki wysłać go emailem lub pocztą do sprzedawcy. Dodatkowa reklamacja niepełnej lub zewnętrznie uszkodzonej przesyłki nie pozbawia konsumenta prawa do reklamacji przedmiotu, daje jednak sprzedawcy możliwość udowodnienia, że nie chodzi o niezgodność z umową kupna.

IX. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancja jakości

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i warunki gwarancji na towar stosują się do Zasad Reklamacji sprzedawcy (patrz niżej) i obowiązujących przepisów prawnych Republiki Czeskiej. Jako dokument reklamacyjny służy dokument potwierdzający zakup.

X. Podstanowienia końcowe

Jeżeli stosunek prawny opierający się o umowę kupna zawiera międzynarodowy (zagraniczny) element, strony ustalają się, że stosunek prawny kieruje się czeskimi przepisami prawnymi Nie dotyczy to praw konsumenta wypływającym z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieaktualne albo nie ma zastosowania lub też się takim stanie, nieaktualne postanowienia zostaną zastąpione przez postanowienia, których jest możliwie zblizony do nieaktualnego postanowienia. Nieaktualność lub brak zastosowania jednego postanowienia nie dotyczy pozostałych postanowień.

Stosunki prawne i ewentualne spory, które powstaną w związku z umową, będą rozwiązywane wyłącznie zgodnie z prawem Republiki Czeskiej oraz będą rozwiązywane przez odpowiednie sądy Republiki Czeskiej.

Niniejszy Regulamin sklepu obowiązuje od 19.9.2019 i tym samym przestają obowiązywać wszelkie wcześniejsze postanowienia i zwyczajowe procedury. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warynków niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.

Opracowano w zgodzie z kodeksem cywilnym ustawa nr 89/2012 Sb. oraz ustawa nr 634/1992, obie w aktualnym brzmieniu. 

ZASADY REKLAMACJI

Poniższe zasady dotyczące reklamacji obowiązują od 1.6.2015 tym samym przestają obowiązywać poprzednie zasady reklamacji. Zasady reklamacji są dostępne w formie dokumentu na www.kulina.pl i stanowią integralną część Regulaminu internetowego sklepu KULINA Group, a.s.

I. Postanowienia ogólne

Zasady reklamacji opisują standardową współpracę handlową między kupującym, który jest konsumentem i sprzedawcą, którym jest KULINA Group, a.s. Kupujący powinien zapoznać się z Zasadami reklamacji oraz z Regulaminem sklepu internetowego KULINA Group, a.s. jeszcze przed zamówieniem towaru. Zawarcie umowy kupna i przejęcie towaru od sprzedawcy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez kupującego na poniższe zasady reklamacji. Jako przejęcie towaru rozumiany jest moment przyjęcia towaru od firmy przewozowej.

Jako dokument gwarancyjny sprzedawca wystawia dla każdego zakupionego towaru dokument zakupu (fakturę lub rachunek – dalej jako dokument gwarancyjny) z umieszczonymi zgodnie z prawem wszystkimi danymi potrzebnymi do udzielenia gwarancji (nazwa towaru, długość trwania gwarancji, cena, ilość…)

II. Prawa i obowiązki z tytułu rękojmi

Jakość przy przejęciu towaru - Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec kupującego za brak jakichkolwiek wad towaru przy jego odbiorze. Przede wszystkim sprzedawca ręczy przed kupującym, że w chwili przyjęcia towaru przez kupującego:

 • towar posiada własności, które zostały ustalone w umowie, a w przypadku braku takich ustaleń, towar ma własności, które sprzedawca lub producent opisał lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy przeprowadzonej przez sprzedawcę,
 • towar odpowiada przeznaczeniu, które sprzedawca zakłada lub któremu towar zazwyczaj odpowiada,
 • towar odpowiada pod względem jakości lub wykonania umownemu wzorowi, jeśli jakość lub wykonanie zostały określone według umownego wzoru,
 • towar jest dostarczony w odpowiedniej ilości, rozmiarach albo objętości oraz 
 • towar jest zgodny z wymaganiami prawnymi.

Jeśli wada pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia towaru, przyjmuje się, że towar był wadliwy już w chwili przejęcia. 

Prawa z tytułu rękojmi - Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji wady używanego produktu, która pojawi się w ciągu 24 miesięcy od przejęcia towaru.

Jeśli na sprzedawanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie zgodnie z innymi prawnymi regulacjami jest podany okres, w ciągu którego można używać towaru, zostaną zastosowane postanowienia o gwarancji jakości.

Wyżej przedstawione uprawnienia kupującego nie mają zastosowania jeżeli:

 • towar sprzedawany jest za niższą cenę z powodu wady towaru, ze względu na którą cena została obniżona;
 • uszkodzenie towaru spowodowane jest jego złym użyciem;
 • w przypadku zakupu towaru używanego wada towaru odpowiada mierze zużycia, którą miał towar przy odbiorze przez konsumenta; lub
 • wypływa to z charakteru towaru.

Jeśli towar posiada wadę możliwą do usunięcia, kupujący może domagać się naprawy lub dopełnienia braku, albo odpowiednio wysokiej obniżki ceny kupna. Jeśli wady nie można usunąć i niemożliwe jest używanie towaru z powodu tejże wady, kupujący może odstąpić od umowy kupna lub domagać się odpowiednio wysokiej zniżki ceny kupna. 

Towar uważa się za wadliwy, jeśli został dostarczony kupującemu w innej niż umówiona ilości, jakości i wykonaniu. Jeśli jakość i wykonanie nie są uzgodnione, sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar odpowiedni pod względem jakości i wykonania zgodnie z przeznaczeniem towaru wynikającym z umowy kupna.

Jeśli towar nie ma własności wymienionych powyżej (przede wszystkim towar nie ma własności, które strony uzgodniły, a jeżeli brakuje takiego uzgodnienia, takich własności, które sprzedawca lub producent opisał lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy przez nich przeprowadzonej; towar nie spełnia funkcji, którą sprzedawca prezentuje jako przeznaczoną dla tego towaru lub którą towar zazwyczaj ma pełnić; towar nie odpowiada pod względem jakości lub wykonania umownemu wzorowi, towar nie jest dostarczony w odpowiedniej ilości, rozmiarach lub objętości oraz towar nie spełnia wymogów prawnych), konsument może żądać dostarczenia nowego produktu bez wad, jeśli nie jest to ze względu na charakter wady nieadekwatne, jeśli wada dotyczy tylko części towaru, konsument może wymagać wymiany tylko tej części; jeśli to niemożliwe, może odstąpić od umowy. Jeśli jednak jest to ze względu na charakter produktu nieadekwatne, zwłaszcza gdy wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, klient ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. 

Kupujący ma prawo do otrzymania nowego produktu lub wymiany jego części również w przypadku usuwalnej wady, jeśli nie może należycie używać produktu z powodu ponownego pojawienia się wady po naprawie lub z powodu większej ilości wad. W takim przypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy. 

Jeśli kupujący nie odstąpi od umowy lub jeśli nie skorzysta z prawa do otrzymania nowego towaru bez wad, lub prawa do wymiany jego części lub do jego naprawy, może oczekiwać adekwatnej zniżki. Kupujący ma prawo do adekwatnej zniżki również w przypadku, gdy sprzedawca nie może dostarczyć kupującemu nowego produktu bez wad, wymienić jego części lub naprawić towaru, jak również w przypadku, gdy sprzedawca nie zapewni naprawy w określonym czasie albo zorganizowanie naprawy sprawia kupującemu duże trudności. 

Prawo z tytułu wady towaru nie obowiązuję, jeśli kupujący przed przejęciem towaru wiedział o wadzie towaru albo jeśli kupujący sam tę wadę spowodował. 

Jeśli towar ma wadę, za którą odpowiedzialny jest sprzedawca i chodzi o towar sprzedawany za niższą cenę lub o towar używany, kupujący zamiast prawa do wymiany ma prawo do adekwatnej zniżki.

Istotne naruszenie umowy - jeśli wada produktu istotnie narusza warunki umowy, konsument ma prawo:

 • do usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru bez wad lub brakującego towaru,
 • do usunięcia wady poprzez naprawę towaru,
 • do adekwatnej zniżki z ceny kupna towaru,
 • do odstąpienia od umowy.

Nieistotne naruszenie umowy - jeśli wada towaru nie narusza istotnie umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub adekwatnej zniżki z ceny kupna. 

Jeśli w przypadku nieistotnego naruszenia umowy kupujący nie wykorzysta prawa do zniżki z ceny kupna lub nie odstąpi od umowy kupna, sprzedawca może dostarczyć brakującą część lub usunąć wadę prawną. Sprzedawca może usunąć inne wady według własnego wyboru, bądź to uzupełnić braki towaru albo dostarczyć nowy towar; wybór sprzedającego nie może spowodować nieuzasadnionych kosztów dla kupującego. 

Jeśli sprzedawca nie usunie wady towaru na czas albo odmówi usunięcia wady, kupujący może żądać zniżki z ceny kupna albo może odstąpić od umowy. Kupujący nie może dokonać zmiany żądania bez zgody sprzedawcy. 
Przy dostarczaniu nowego towaru kupującemu, zwróci on sprzedawcy na jego koszt towar dostarczony pierwotnie. 

Gwarancja jakości - za pośrednictwem gwarancji jakości sprzedający zobowiązuje się, że towar będzie przez określony czas służył do standardowych celów albo że zachowa swoje własności. Taki sam skutek ma również informacja o okresie gwarancji lub okresie użyteczności towaru na opakowaniu lub w reklamie. Gwarancja może być udzielona również na pojedyncze części towaru. 

Jeżeli sprzedawca udziela gwarancji jakości, długość trwania gwarancji dla danego produktu jest określona na stronie internetowej www.kulina.pl.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w chwili zwrotu towaru przez kupującego; jeśli towar został zgodnie z umową odesłany, za okres gwarancyjny uważa się dzień dotarcia towaru do określonego miejsca. Jeśli naprawę zakupionego towaru ma wykonać ktoś inny (nie sprzedający), okres gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania towaru do serwisu, jeśli sprzedawca zamówił serwis najpóźniej do trzech tygodni od przejęcia towaru i prawidłowo i na czas zapewnił potrzebne czynności do przeprowadzenia usługi.

Kupujący nie ma prawa do gwarancji, jeśli wadę po przeniesienia ryzyka powstania wady na konsumenta spowodowało zewnętrzne działanie. Przepis ten nie obowiązuje, jeśli działanie to spowoduje sprzedający.

III. Warunki korzystania z prawa z tytułu rękojmi i prawa do gwarancji jakości (łącznie jako „reklamacje“)

I. Zaleca się kupującemu, aby bezpośrednio w trakcie doręczenia przesyłki skontrolował w obecności kuriera jej stan (ilość paczek, nienaruszony stan paska z logo firmy, ewentualne uszkodzenie pudełka) według załączonego listu przewozowego. Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, która nie jest zgodna z umową kupna pod warunkiem, że przesyłka jest np. niepełna lub uszkodzona. Jeżeli kupujący odbierze od kuriera uszkodzoną w ten sposób przesyłkę, należy opisać uszkodzenie w protokole doręczenia firmy przewozowej.

II.  O niepełnej lub uszkodzonej przesyłce należy bezzwłocznie przesłać informację za pośrednictwem emaila na adres info@kulina.pl, spisać z firmą przewozową protokół o szkodzie i bez zbędnej zwłoki wysłać go emailem lub pocztą do sprzedawcy. Dodatkowa reklamacja niepełnej lub zewnętrznie uszkodzonej przesyłki nie pozbawia konsumenta prawa do reklamacji przedmiotu, daje jednak sprzedawcy możliwość udowodnienia, że nie chodzi o niezgodność z umową kupna.

III.  Miejscem realizacji reklamacji jest KULINA Group, a.s., Logistická 105, 273 51 Pavlov, Republika Czeska. Zaleca się, aby kupujący zawsze wysyłał wadliwy towar do reklamacji na adres sprzedawcy za pośrednictwem firmy przewozowej. Reklamowany towar powinien być dokładnie zabezpieczony, aby w trakcie transportu nie doszło do jego uszkodzenia, paczka powinna być w widoczny sposób oznaczona jako "REKLAMACJA" i zawierać: reklamowany towar (wraz z kompletnym zestawem akcesoriów), zalecamy dołączyć kopię dokumentu zakupu, szczegółowy opis wady i wystarczające dane kontaktowe kupującego (adres zwrotny, nr telefonu). Brak podanych wyżej informacji uniemożliwia identyfikację pochodzenia towaru oraz jego wady.

IV.  Kupujący przedstawi swoje roszczenia z tytułu rękojmi czy roszczenia z tytułu gwarancji jakości poprzez przedstawienie dokumentu zakupu, jeżeli towar był w przeszłości reklamowany, przedstawi również dokument reklamacyjny. Na dokumencie nabycia (dokument zakupu lub reklamacyjny) musi znajdować się taki sam numer seryjny jak na reklamowanym produkcie (jeżeli produkt posiada numer seryjny).

V.  Odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi i gwarancja jakości nie dotyczą wad powstałych poprzez używanie niewłaściwych lub wadliwych akcesoriów, niewłaściwych narzędzi, poprzez wdrażanie niewłaściwych procesów itp. Sprzedawca nie ręczy za ewentualne szkody powstałe w wyniku takich działań. Odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi i gwarancja nie dotyczą wad powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi, niespecjalistycznego lub nieodpowiedniego obchodzenia się, używania i instalacji, które są niezgodne z instrukcją obsługi lub uszkodzeń w skutku zwarć w obwodzie elektrycznym w przypadku urządzeń elektrycznych.

Ponadto odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi i gwarancja jakości nie dotyczą uszkodzeń powstałych w wyniku (wraz z ograniczeniami podanymi w artykule II Zasad Reklamacji):

a) mechanicznych uszkodzeń towaru,
b) zwarć elektrycznych (widocznie spalone elementy lub obwody),
c) użytkowania towaru w warunkach, które ze względu na swoją temperaturę, poziom pyłów, wilgotność, wpływy chemiczne i mechaniczne nie odpowiadają środowisku wyznaczonemu bezpośrednio przez sprzedawcę lub producenta,
d) niespecjalistycznej instalacji, obchodzenia się, obsługi lub zaniedbania towaru,
e) uszkodzenia towaru poprzez nadmierne obciążenie lub użytkowanie niezgodne z warunkami podanymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami,
f) przeprowadzenia niewykwalifikowanej ingerencji czy zmiany parametrów,
g) dostosowywania towaru przez klienta (farbowanie, wyginanie itd.), jeżeli wada powstała w wyniku tego dostosowania

VI. Towar oddany do reklamacji będzie testowany wyłącznie pod względem wady podanej przez kupującego (w formularzu reklamacyjnym, w dołączonym dokumencie z opisem wady). Zalecamy pisemną formę podania wady.

IV. Sposób realizowania reklamacji

W przypadku istotnego lub nieistotnego naruszenia warunków umowy ze strony sprzedawcy, kupujący może skorzystać ze swojego prawa z tytułu rękojmi za wady czy z tytułu oferowanej gwarancji jakości, zgodnie z ustanowieniem w artykule II Zasad Reklamacji.

Decyzję o sposobie realizowania reklamacji sprzedawca podejmie natychmiast, w skomplikowanych przypadkach do trzech dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czas odpowiednio długi w zależności od rodzaju produktu lub usługi potrzebny do specjalistycznej oceny wady. Sprzedawca zrealizuje reklamację włącznie z usunięciem wady bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni od złożenia reklamacji. Po upływie tego terminu konsument ma takie same prawa, jak w przypadku wady, której nie można usunąć. Termin ten nie jest zobowiązujący wobec kupującego, który dokonywał zakupu jako przedsiębiorca, a tym samym jego stosunek ze sprzedawcą reguluje kodeks handlowy.

Sprzedawca wyda kupującemu konsumentowi pisemne potwierdzenie zawierające informacje o terminie złożenia reklamacji, jej przedmiocie, wymaganym sposobie realizacji reklamacji; następnie potwierdzenie o dacie i sposobie realizacji reklamacji, włącznie z potwierdzeniem o przeprowadzeniu naprawy i czasie jej trwania, ewentualnie pisemne uzasadnienie nieuznania reklamacji.

W przypadku uprawnionej reklamacji kupujący ma prawo do zwrotu kosztów związanych z reklamacją (przede wszystkim kosztów przesyłki, które poniósł przy wysyłce reklamowanego towaru). W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady przedmiotu konsument ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych do momentu odstąpienia od umowy.

I. Jeżeli reklamacja została zrealizowana w stanowionym przez prawo okresie trwania gwarancji poprzez wymianę towaru na nowy, okres trwania gwarancji zacznie obowiązywać od nowa od daty realizacji reklamacji. Jeżeli reklamacja została zrealizowana poprzez wymianę, kolejna reklamacja jest uważana za pierwszą reklamację produktu. Czas trwania reklamacji jest liczony od następnego dnia po przyjęciu reklamacji do dnia realizacji reklamacji. Klient zostanie poinformowany o realizacji reklamacji za pośrednictwem emaila przesłanego na adres, który podał przy zakupie.

II. Po zrealizowaniu reklamacji sprzedawca poinformuje kupującego o ukończeniu procesu reklamacji telefonicznie, za pośrednictwem SMS lub emailem. Jeżeli towar został wysłany za pośrednictwem firmy przewozowej, po realizacji reklamacji zostanie automatycznie przesłany na adres kupującego.

III. W przypadku nieodebrania reklamowanego towaru od firmy przewozowej w ciągu jednego miesiąca od upływu okresu, kiedy miała zostać dokonana naprawa i jeżeli była ona dokonana później, do jednego miesiąca od powiadomienia o jej przeprowadzeniu (tj. zazwyczaj do 60 dni od daty złożenia reklamacji), sprzedawca przy wydawaniu reklamacji jest uprawniony do naliczenia kosztów za jej przechowywanie.

V. Bezpłatny serwis

Produkty sprzedawane z gwarancją jakości dłuższą niż 24 miesiące, po upływie 24 miesięcy objęte są tzw. bezpłatnym serwisem. W przypadku wady produktu po upływie 24 miesięcy produkt ten zostanie przyjęty do serwisu i zostanie naprawiony lub wymieniony na inną sztukę o takich samych lub lepszych parametrach. Jeżeli żadne z tych rozwiązań nie będzie możliwe, zostanie wystawiona nota kredytowa. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować serwis tego typu w ciągu 35 dniu od przyjęcia towaru.

Opracowano w zgodzie z kodeksem cywilnym ustawa nr 89/2012 Sb. oraz ustawa nr 634/1992, obie w aktualnym brzmieniu.

 

Regulamin rabatu obowiązującego w akcji Black Friday & Cyber Monday


Rabat obowiązuje do końca wydarzenia lub do wyczerpania zapasów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Niektóre produkty mogą być wyłączone z promocji.

Rabat nie obejmuje (nie zmniejsza) opłat za wysyłkę produktów zakupionych w promocji w sklepie internetowym, uczestnik promocji zobowiązany jest do ich uiszczenia w całości.

Rabatu w promocji nie można łączyć z innymi rabatami, akcjami reklamowymi lub ofertami specjalnymi z wyjątkiem bonów upominkowych.

Rabat nie może być wypłacony gotówką ani zamieniony na inny rodzaj płatności. Rabat jest niezbywalny.

W przypadku zwrotu towaru zakupionego w promocji, na dostarczenie którego wykorzystano rabat i/lub darmową wysyłkę, uczestnikowi promocji nie przysługuje żadne odszkodowanie, za wyjątkiem zwrotu faktycznie zapłaconej ceny Towaru.

Skorzystanie z rabatu i zakup towaru w promocji w obniżonej cenie uwarunkowane jest prawidłowym zrealizowaniem zamówienia i opłaceniem go w czasie trwania promocji, a nie jedynie umieszczeniem towaru w koszyku.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji i ewentualnego odwołania promocji.